Nhảy đến nội dung
x
Tên sinh viên: 
Free Dancing Battle
Khoa: 
Thành tích: 
  • Free dancing battle champion title at the Vietnam Student Sport 2017 – Southern regions by the Vietnam Student Association
Academic year: 
2016-2017