Nhảy đến nội dung
x

Học bổng khuyến khích học tập

 

Học tập

Kết quả

hoạt động ngoại khóa

Mức học bổng

Xuất sắc

Xuất sắc

Toàn phần gồm 100% học phí (số tín chỉ đúng khung chuẩn chương trình đào tạo)

Xuất sắc

Tốt

 

70% học phí (số tín chỉ đúng khung chuẩn chương trình đào tạo)

Giỏi

Xuất sắc

Giỏi

Tốt

50% học phí (số tín chỉ đúng khung chuẩn chương trình đào tạo)

Khá

Xuất sắc

Sẽ được xem xét từng trường hợp cụ thể

Ngoài hai tiêu chí đánh giá trên, sinh viên phải thỏa các điều kiện trong thủ tục xét học bổng.