Nhảy đến nội dung
x

Học bổng sinh viên nghèo vượt khó

Những SV thuộc hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt sẽ được Hội khuyến học xét, cấp học bổng hàng năm theo quyết định của Hội khuyến học.