Nhảy đến nội dung
x

Học bổng thủ khoa đầu vào

Những sinh viên đạt thủ khoa đầu vào của kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ được Nhà trường cấp học bổng toàn phần năm thứ nhất bao gồm 100% học phí theo khung chương trình đào tạo