Nhảy đến nội dung
x

Chuyển hồ sơ Đoàn các Chi Đoàn khóa 17 các ngành 4,5 năm

Nhằm đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn viên Chi Đoàn khóa 17 các ngành 4,5 năm chuyển sinh hoạt Đoàn, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo cho Đoàn viên Chi Đoàn khóa 17 các ngành 4,5 năm về việc chuyển hồ sơ Đoàn như sau:
1. Quy định về việc rút sổ Đoàn:
Tất cả Đoàn viên Chi Đoàn khóa 17 các ngành 4,5 năm (tốt nghiệp hoặc chưa đủ điều kiện tốt nghiệp) bắt buộc phải rút sổ Đoàn chuyển về nơi công tác mới hoặc về địa phương nơi cư trú để tiếp tục sinh hoạt Đoàn theo quy định của điều lệ Đoàn TNCS HCM (vì Ban Chấp hành chi đoàn khóa 17 các ngành 4,5 năm giải tán, không tổ chức sinh hoạt).
Quy trình rút sổ Đoàn như sau: Đoàn viên rút sổ đoàn phải:
- Đem theo CMND hoặc Thẻ Sinh viên bản gốc (không chấp nhận các trường hợp photo); Giấy biên nhận nhận sổ đoàn
- Liên hệ văn phòng Đoàn trường (A0004) để được giải quyết.
*Lưu ý:
+ Việc rút sổ đoàn được giải quyết ngay trong ngày.
+ Trường hợp rút sổ đoàn cho người khác (người A) thì người đi rút sổ đoàn phải có CMND bản gốc của người A (không chấp nhận các trường hợp photo), nếu không có CMND bản gốc thì phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của địa phương).
2. Thời hạn rút sổ đoàn của Khóa 17 hệ 4,5 năm:
- Thời hạn: Từ ngày thông báo đến hết ngày 29/04/2019.
- Sau thời hạn trên, Đoàn trường sẽ không giải quyết bất kì yêu cầu chuyển hồ sơ đoàn, xác nhận công tác Đoàn của đoàn viên.
Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị BCH Đoàn Khoa, Chi Đoàn khóa 17 các ngành 4,5 năm triển khai thông báo này đến các bạn Đoàn viên của Chi Đoàn biết và thực hiện nghiêm túc tinh thần nội dung thông báo này.