Nhảy đến nội dung
x

Chuyển hồ sơ Đoàn các Chi Đoàn khóa 17 hệ (4 năm) Đại học, khóa 10 hệ Cao đẳng

Nhằm đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn viên các Chi Đoàn khóa 17 hệ  (4 năm) Đại học, khóa 10 hệ Cao đẳng chuyển sinh hoạt Đoàn theo tiến độ đào tạo của trường (đúng thời gian tốt nghiệp) , Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo chuyển hồ sơ Đoàn như sau:
1. Quy định về việc rút sổ Đoàn:
Tất cả Đoàn viên các Chi Đoàn khóa 17 hệ  (4 năm) Đại học, khóa 10 hệ Cao đẳng, (tốt nghiệp hoặc chưa đủ điều kiện tốt nghiệp) bắt buộc phải rút sổ Đoàn chuyển về nơi công tác hoặc về địa phương nơi cư trú để tiếp tục sinh hoạt Đoàn theo quy định của điều lệ Đoàn TNCS HCM (vì Ban Chấp hành chi đoàn hiện tại ở trường đã giải tán).
Quy trình rút sổ Đoàn như sau: Đoàn viên rút sổ đoàn phải:
- Đem theo CMND bản gốc (không chấp nhận các trường hợp photo).
- Đem theo giấy biên nhận nhận sổ đoàn do Đoàn trường cấp.
- Liên hệ văn phòng Đoàn trường (A0004) để được giải quyết.
*Lưu ý:
+ Việc rút sổ đoàn được giải quyết ngay trong ngày.
+ Trường hợp rút sổ đoàn cho người khác (người A) thì người đi rút sổ đoàn phải có CMND bản gốc của người A (không chấp nhận các trường hợp photo), nếu không có CMND bản gốc thì phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của địa phương).
2. Thời hạn rút sổ đoàn:
- Thời hạn:       Từ ngày thông báo đến hết ngày 30/09/2018.
- Sau thời hạn trên, Đoàn trường sẽ không giải quyết bất kì yêu cầu chuyển hồ sơ cũng như giải quyết các trường hợp thất lạc sổ đoàn nào của đoàn viên.
Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị BCH Đoàn Khoa, Chi Đoàn khóa 17 hệ  (4 năm) Đại học, khóa 10 hệ Cao đẳng triển khai thông báo này đến các bạn Đoàn viên của Chi Đoàn biết và thực hiện nghiêm túc tinh thần nội dung thông báo này.