Nhảy đến nội dung
x

Kết quả kiểm tra lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng đợt tháng 11/2017

Căn cứ quá trình học tập của lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng;
Nhằm tiếp tục phát triển lực lượng chính trị của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên và góp phần giới thiệu các đồng chí cảm tình đảng cho các cấp Ủy Đảng xem xét phát triển; qua đó tạo lực lượng nòng cốt, gương mẫu điển hình trong các hoạt động của nhà trường;
Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo một số nội dung cụ thể sau:
I. Kết quả kiểm tra lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng:
− Tổng số đoàn viên viên ưu tú được giới thiệu học lớp nhận thức về đảng: 95
− Tổng số đoàn viên viên ưu tú đủ điều kiện được kiểm tra: 83
− Kết quả (đính kèm).
Lưu ý: Các cá nhân đã đạt lớp nhận thức về Đảng, vui lòng liên hệ văn phòng Đoàn trường để nhận giấy chứng nhận đã học xong lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng từ ngày thông báo đến hết ngày 10 tháng 3 năm 2018 (mọi sự chậm trễ so với thời gian thông báo, Đoàn trường sẽ không giải quyết)
II. Yêu cầu đối với các Đoàn Khoa:
Tiếp tục theo dõi, giao nhiệm vụ và tạo điều kiện hoạt động,…  cho các đồng chí đã học và đạt kết quả lớp nhận thức về Đảng (kể cả những trường hợp đã học trước đây của trường hoặc nơi khác chuyển về trường).
III. Yêu cầu đối với các đồng chí đã học qua lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng:
− Chủ động tham gia và đóng góp cho công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên của lớp, của khoa và trường.
− Gương mẫu, có uy tín và ảnh hưởng tốt đến phong trào học tập và rèn luyện của đoàn viên, thanh niên trong lớp, trường.
− Thực hiện tốt các quy định của nhà trường (nội quy giảng đường phòng học, 3 nội dung đạo đức, đạo đức lối sống lành mạnh…)
− Tích cực tham gia các hoạt động: Học tập, nghiên cứu khoa học, phong trào văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động tình nguyện, xung kích vì cộng đồng,…
Ban Thường vụ Đoàn trường trân trọng kính đề nghị Ban chủ nhiệm Khoa, trợ lý CTSV các đơn vị tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ tốt cho công tác thanh niên vì sự lớn mạnh, ổn định và phát triển của nhà trường.