Nhảy đến nội dung
x

Kết quả kiểm tra lớp đối tượng Đoàn đợt tháng 3 năm 2018

Căn cứ quá trình học tập của lớp đối tượng Đoàn đợt tháng 3 năm 2018; Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tôn Đức Thắng; 
Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo kết quả kiểm tra lớp đối tượng Đoàn đợt tháng 3 năm 2018 như sau: 
Kết quả (đính kèm)
Kết quả lớp đối tượng là căn cứ để Chi đoàn làm các thủ tục kết nạp Đoàn. 
Nhằm tổ chức kết nạp Đoàn viên mới tạo lớp Đoàn viên mới đủ phẩm chất, nhiệt huyết, trưởng thành từ các phong trào; tạo ấn tượng, cảm xúc, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào trong thanh niên khi được đứng vào hàng ngũ Đoàn; Ban Thường vụ Đoàn trường yêu cầu các Đoàn Khoa và các đồng chí đã học qua lớp đối tượng Đoàn thực hiện nghiêm túc những nội dung sau: 
1.    Đối với Đoàn Khoa, Chi Đoàn
Tiếp tục theo dõi, giao nhiệm vụ và tạo điều kiện hoạt động,…  cho  các đồng chí đã học và đạt kết quả lớp đối tượng Đoàn (kể cả những trường hợp đã học trước đây của trường hoặc nơi khác chuyển về trường) 
Sau thời gian hoạt động, nếu xét đủ điều kiện để giới thiệu xem xét phát triển Đoàn thì các đơn vị thực hiện các quy trình và thủ tục theo quy định (xem thêm hướng dẫn số 01/HD-ĐTN của Ban Thường vụ Đoàn trường về một số vấn đề trong công tác Đoàn viên, Đoàn vụ) dựa trên các vấn đề trọng tâm như sau:
    Có kết quả học tập từ  6.0 và hoạt động ngoại khóa từ 65 trở lên tính học kỳ gần nhất.
    Gương mẫu, điển hình: thực hiện tốt nội quy giảng đường phòng học, 3 nội dung đạo đức, các quy định và quy chế của nhà trường ,… 
    Tham gia nhiệt tình và xuất sắc trong các hoạt động phong trào của lớp, Khoa, trường,… 
Đề nghị Bí thư Đoàn cơ sở rà soát và làm các thủ tục kết nạp Đoàn các thanh niên tiên tiến đủ điều kiện để được kết nạp. Hạn cuối gửi hồ sơ ngày 15/8/2018.
2.    Các đồng chí đã học qua lớp đối tượng Đoàn:
    Chủ động tham gia và đóng góp cho công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên của lớp, của đơn vị và trường.  
    Gương mẫu, có uy tín và ảnh hưởng tốt đến phong trào học tập và rèn luyện của đoàn viên, thanh niên trong lớp, trường. 
    Thực hiện tốt các quy định của nhà trường (nội quy giảng đường phòng học, 3 nội dung đạo đức, đạo đức lối sống lành mạnh…) 
Vì sự phát triển chung của công tác Đoàn và phong trào thanh niên, Ban Thường vụ Đoàn trường trân trọng kính đề nghị Ban chủ nhiệm Khoa, trợ lý CTSV, Ban Chấp hành Đoàn các Khoa chỉ đạo và hỗ trợ tốt cho công tác thanh niên.