Nhảy đến nội dung
x
Tên sinh viên: 
Trần Minh Tuấn - Lê Thị Xuân May
Khoa: 
Công nghệ thông tin
Thành tích: 
  • Có bài báo đăng trong kỷ yếu hội nghị ISI/Scopus. Hội nghị diễn ra ở Nanyang Technological University (Singapore).

(Minh Tuấn - Bên trái, Xuân May - Bên phải)

 
Academic year: 
2016-2017