Nhảy đến nội dung
x

Phòng Công tác học sinh sinh viên

GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH - SINH VIÊN

I. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

 • Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc quyết định những chính sách, chủ trương về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức sự kiện, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao; xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu, chế độ chính sách cho sinh viên; công tác thanh niên.
 • Quản lý học viên cao học theo nội dung được quy định
 • Tổ chức thực hện công tác giáo dục đạo đức sinh viên theo Chương trình giáo dục 3 nội dung đạo đức; học tập tốt để báo hiếu cho cha mẹ; tinh thần kỷ luật, nề nếp; tinh thần vì tập thể vì cộng đồng.
 • Tham mưu cho Ban giám hiệu các hoạt động đào tạo kỹ năng; Hoạt động kết nối với các Trường THPT thân hữu.

2. Nhiệm vụ

 • Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; giáo dục đạo đức cho sinh viên theo Chương trình giáo dục 3 nội dung đạo đức.
 • Công tác tổ chức sự kiện, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.
 • Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu, công tác đánh giá kết quả rèn luyện và chế độ chính sách cho sinh viên;
 • Nhiệm vụ về công tác thanh niên;
 • Quản lý học viên cao học;
 • Công tác tổ chức đào tạo những kỹ năng thiết yếu cho sự phát triển bền vững cho sinh viên;
 • Công tác kết nối các Trường THPT thân hữu;

II. Đội ngũ nhân sự

 • Ông Nguyễn Văn Bắc – Trưởng phòng.

 • Bà Đặng Thị Kim Ánh – Phó Trưởng phòng.

 • Ông Nguyễn Thành Nhân – Bí thư Đoàn trường, Trợ lý Trưởng phòng.

 • Bà Nguyễn Thị Phương Chi – Viên chức.

 • Ông Lê Quốc Bảo – Viên chức.

 • Ông Vũ Ngọc Hải – Viên chức.

 • Ông Lê Hữu Đức – Viên chức.

 • Bà Trần Nguyễn Hiền Anh – Viên chức.

 • Bà Nguyễn Ngọc Phương Uyên – Viên chức.

III. Thông tin liên hệ

 • Phòng Công tác học sinh sinh viên - A0003 (nhà A)
 • Email: phongctct-hssv@tdtu.edu.vn
 • Website: student.tdtu.edu.vn
 • Điện thoại: (028) 3 77 55 054