Nhảy đến nội dung
x

Phòng Công tác học sinh sinh viên

I. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

 • Tham mưu cho Ban giám hiệu trong việc quyết định những chính sách, chủ trương về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức sự kiện, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao; xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu, chế độ chính sách cho sinh viên; công tác thanh niên.
 • Quản lý học viên cao học theo nội dung được quy định
 • Tổ chức thực hiện công tác giáo dục đạo đức sinh viên theo Chương trình giáo dục 3 nội dung đạo đức; học tập tốt để báo hiếu cho cha mẹ; tinh thần kỷ luật, nề nếp; tinh thần vì tập thể vì cộng đồng.
 • Tham mưu cho Ban giám hiệu các hoạt động đào tạo kỹ năng; Hoạt động kết nối với các Trường THPT thân hữu.

2. Nhiệm vụ

 • Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; giáo dục đạo đức cho sinh viên theo Chương trình giáo dục 3 nội dung đạo đức.
 • Công tác tổ chức sự kiện, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.
 • Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu, công tác đánh giá kết quả rèn luyện và chế độ chính sách cho sinh viên;
 • Nhiệm vụ về công tác thanh niên;
 • Quản lý học viên, nghiên cứu sinh;
 • Công tác tổ chức đào tạo những kỹ năng thiết yếu cho sự phát triển bền vững cho sinh viên;
 • Công tác kết nối các Trường THPT thân hữu;

II. Thông tin liên hệ