Nhảy đến nội dung
x

Hỗ trợ phần chênh lệch học phí

1. Đối tượng: Sinh viên thuộc diện chính sách, hộ nghèo được qui định theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP. Phần chênh lệch giữa mức học phí của Nhà trường với mức học phí được miễn, giảm, hỗ trợ chi phí học tập của Nhà nước sẽ được Nhà trường hỗ trợ theo điều kiện tại mục 2. và mức hỗ trợ phần chênh lệch học phí theo mục 3. và 4. dưới đây.
2. Điều kiện:
-    Sinh viên không vi phạm pháp luật; Nội qui, qui định của Nhà trường.
-    Sinh viên đạt kết quả học tập tại học kỳ xét từ 6,0 điểm trở lên.
-    Sinh viên đạt kết quả rèn luyện tại học kỳ xét từ 65 điểm trở lên.
-     Sinh viên hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí tại học kỳ xét.
3. Mức hỗ trợ phần chêch lệch học phí:

TT

Xếp loại học tập

Xếp loại rèn luyện

Mức hỗ trợ chênh lệch học phí (% học phí theo khung chương trình đào tạo tiêu chuẩn)

1

Xuất sắc

Xuất sắc

100%

2

Xuất sắc

Tốt

90%

3

Xuất sắc

Khá

70%

4

Giỏi

Xuất sắc

80%

5

Giỏi

Tốt

70%

6

Giỏi

Khá

60%

7

Khá

Xuất sắc

50%

8

Khá

Tốt

40%

9

Khá

Khá

30%

10

Trung bình khá

Xuất sắc

30%

11

Trung bình khá

Tốt

20%

12

Trung bình khá

Khá

10%

4. Lưu ý:
-    Phần chênh lệch học phí được cấp theo công thức tính cụ thể như sau:
A: Học phí theo khung chương trình đào tạo tiêu chuẩn (đồng).
B: Kinh phí của Nhà nước cấp từ nhiều nguồn (đồng).
C: mức hỗ trợ chênh lệch học phí (%).
    Đối tượng miễn học phí: (A - B) x C.
    Đối tượng giảm 70% học phí: (A - B) x C x 0,7.
    Đối tượng giảm 50% học phí: (A - B) x C x 0,5.
-    Nếu sinh viên nhận được kinh phí của Nhà nước cấp từ nhiều nguồn cao hơn khung của chương trình đào tạo tiêu chuẩn, sinh viên sẽ không được hỗ trợ phần chênh lệch học phí.
-    Những trường hợp sinh viên học gián đoạn tại Trường vì lý do sức khỏe hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự thì những học kỳ sinh viên bảo lưu sẽ được hỗ trợ phần chênh lệch học phí khi sinh viên quay lại học tập tại Trường và đạt đủ điều kiện theo mục 2. 
-    Những trường hợp sinh viên học gián đoạn tại Trường vì lý do cá nhân hoặc bị xử lý kỷ luật thì những học kỳ sinh viên bảo lưu hoặc bị đình chỉ sẽ không được hỗ trợ phần chênh lệch học phí.
-    Những trường hợp sinh viên ngừng học hoặc buộc thôi học, học lại, học bổ sung thì sẽ không được hỗ trợ phần chênh lệch học phí tiền miễn, giảm học phí.
-    Nhà trường sẽ thông báo đến sinh viên thời gian nhận mức hỗ trợ, trên hệ thống thông tin sinh viên.