Nhảy đến nội dung
x

Giảm 70% học phí

1. Đối tượng và hồ sơ:

-      Sinh viên thuộc diện chính sách được quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP:

TT

Đối tượng

Hồ sơ

Đối tượng được giảm 70% học phí:

1

Sinh viên là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

CÁC VĂN BẢN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN BAN HÀNH DANH MỤC VÙNG, ĐỊA BÀN CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI KHÓ KHĂN VÀ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

1. Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2017-2020;

2. Quyết định số 582/QĐ-UBDT ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách thôn dặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020;

3. Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng Bãi ngang ven biển và Hải đảo giai đoạn 2017-2020;

4. Các quyết định khác của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc quy định mới về danh sách các xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn (nếu có).

1. Đơn đề nghị giảm học phí.

2. Giấy khai sinh (bản photocopy có công chứng hoặc bản sao đóng dấu mộc đỏ).

3. Bản photocopy sổ hộ khẩu thường trú có công chứng trong vòng 03 tháng.

4. Giấy xác nhận sinh viên đang sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của Ủy ban nhân dân cấp phường, xã cấp.

2. Điều kiện:

-            Sinh viên thuộc đối tượng mục 1. nộp đầy đủ hồ sơ.

-           Sinh viên hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí từng học kỳ.

       3. Mức giảm 70% học phí:

Ngành, chuyên ngành đào tạo

Mức giảm 70% học phí năm học 2020-2021 (đồng/tháng)

Đại học

Cao đẳng

1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật

980.000 * 0.7

780.000 * 0.7

2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch

1.170.000 * 0.7

940.000 * 0.7

3. Y dược

1.430.000 * 0.7

1.140.000 * 0.7

4. Lưu ý:

-           Sinh viên được hưởng chính sách giảm 70% học phí không quá 10 tháng/năm học/sinh viên và được chi trả tối đa 2 lần trong năm học.

-           Những trường hợp sinh viên bị kỷ luật, ngừng học hoặc buộc thôi học, học lại, học bổ sung thì sẽ không được cấp bù tiền giảm 70% học phí.

-         Những sinh viên thuộc diện giảm 70% học phí cùng lúc được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ có cùng tính chất thì chỉ được hưởng một chế độ ưu đãi cao nhất.

-           Khi nhận được nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước, Nhà trường sẽ thông báo đến sinh viên trên hệ thống thông tin sinh viên.