Nhảy đến nội dung
x
Tên sinh viên: 
Hoàng Thị Trang - Lâm Thanh Hiếu
Khoa: 
Quản trị kinh doanh
Thành tích: 
  • Có bài báo đăng trong kỷ yếu hội thảo quốc tế, được tổ chức tại Cộng hòa Séc do Đại học Tomas Bata chủ trì (kỷ yếu này được đưa vào cơ sở dữ liệu ISI) 
Academic year: 
2016-2017