Nhảy đến nội dung
x

Nhân sự

 

Nhân sự Chức vụ Liên hệ

Đặng Thị Kim Ánh

 

ThS. Đặng Thị Kim Ánh

Phó trưởng phòng - Phụ trách phòng

Email: dangthikimanh@tdtu.edu.vn

Lê Quốc Bảo

 

Lê Quốc Bảo

Trợ lý Trưởng phòng

Email: lequocbao1@tdtu.edu.vn

Trịnh Phương Thảo

 

ThS. Trịnh Phương Thảo

Viên chức giảng dạy kỹ năng

Email: trinhphuongthao@tdtu.edu.vn

Nguyen Thi Nhung

 

ThS. Nguyễn Thị Nhung

Viên chức giảng dạy kỹ năng

Email: nguyenthinhung1@tdtu.edu.vn

Phạm Vũ Bảo

 

Phạm Vũ Bảo

Viên chức

Email: phamvubao@tdtu.edu.vn

Vu Pham Tin

 

Vũ Phạm Tín

Viên chức

Email: vuphamtin@tdtu.edu.vn

Nguyễn Ngọc Phương Uyên

 

Nguyễn Ngọc Phương Uyên

Viên chức

Email: nguyenngocphuonguyen@tdtu.edu.vn

Nguyễn Trần Hiền Anh

 

Nguyễn Trần Hiền Anh

Viên chức

Email: nguyentranhienanh@tdtu.edu.vn

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

 

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Viên chức

Email: nguyenthihoangoanh1@tdtu.edu.vn

Trần Tuấn Hào

 

ThS. Trần Tuấn Hào

Viên chức

Email: trantuanhao@tdtu.edu.vn

Nguyễn Trường Thọ

 

Nguyễn Trường Thọ

Viên chức

Email: nguyentruongtho@tdtu.edu.vn