Nhảy đến nội dung
x

Nhân sự

 

Nhân sự Chức vụ Liên hệ

23

 

ThS. Đặng Thị Kim Ánh

Trưởng phòng

Email: dangthikimanh@tdtu.edu.vn

222

 

Trần Lê Anh Huy

Phó Trưởng phòng - Bí thư Đoàn trường

Email: tranleanhhuy@tdtu.edu.vn

 

333

 

ThS. Lê Quốc Bảo

Trợ lý Trưởng phòng

Email: lequocbao1@tdtu.edu.vn

 dfhgfdh

 

ThS. Nguyễn Thị Nhung

Tổ trưởng Tổ bộ môn đào tạo kỹ năng

Email: nguyenthinhung1@tdtu.edu.vn

 

5555555

 

ThS. Trịnh Phương Thảo

Viên chức giảng dạy, Tổ bộ môn đào tạo kỹ năng

Email: trinhphuongthao@tdtu.edu.vn

fsdafgds

 

Phạm Vũ Bảo

Viên chức

Email: phamvubao@tdtu.edu.vn

cvnvcn

 

Vũ Phạm Tín

Viên chức

Email: vuphamtin@tdtu.edu.vn

dfhdfh

 

Nguyễn Ngọc Phương Uyên

Viên chức

Email: nguyenngocphuonguyen@tdtu.edu.vn

xgfg

 

Nguyễn Trần Hiền Anh

Viên chức

Email: nguyentranhienanh@tdtu.edu.vn

 

dfhbfdh

 

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Viên chức

Email: nguyenthihoangoanh1@tdtu.edu.vn

cfbfcbcf

 

ThS. Trần Tuấn Hào

Viên chức

Email: trantuanhao@tdtu.edu.vn

vgjgvfj

 

Nguyễn Trường Thọ

Viên chức

Email: nguyentruongtho@tdtu.edu.vn

xffg

 

Trần Hữu Đức

Viên chức

Email: tranhuuduc@tdtu.edu.vn

3252345 

 

ThS. Huỳnh Thị Cẩm Linh

Viên chức

Email: huynhthicamlinh@tdtu.edu.vn