Nhảy đến nội dung
x
Tên sinh viên: 
Nguyễn Trần Kiều Anh
Khoa: 
Khoa học xã hội và nhân văn
Thành tích: 
  • Thủ khoa đầu vào năm học 2018-2019
Academic year: 
2018-2019