Nhảy đến nội dung
x
Tên sinh viên: 
Thiên Lâm Minh Triết
Khoa: 
Khoa học xã hội và nhân văn
Thành tích: 

Đạt 7.5  điểm IELTS quốc tế đầu vào năm 2018

Academic year: 
2018-2019