Nhảy đến nội dung
x
Tên sinh viên: 
Lê Thành Trung
Lớp: 
140C0102

Thành tích: 
Điểm trung bình tốt nghiệp: 9.57/Xếp loại: Xuất sắc/ Tốt nghiệp trước tiến độ 1 học kỳ
Kỳ tuyên dương: