Nhảy đến nội dung
x
Tên sinh viên: 
Trần Thị Ngọc Diễm
Lớp: 
140C0301

Thành tích: 
Điểm trung bình tốt nghiệp: 9.03/Xếp loại: Xuất sắc
Kỳ tuyên dương: