Nhảy đến nội dung
x
Tên sinh viên: 
Trương Lê Anh Tuấn
Lớp: 
13040202

Thành tích: 
TOEIC: 960 điểm; Điểm trung bình tốt nghiệp: 7.31/Xếp loại: Khá
Kỳ tuyên dương: