Nhảy đến nội dung
x
Đăng ký hiến máu tình nguyện đợt 1 năm học 2018 - 2019

Thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của Đoàn viên – Thanh niên của trường; hưởng ứng lời kêu gọi “Hiến máu cứu người” và giúp đỡ

Kết quả kiểm tra lớp đối tượng Đoàn đợt tháng 3 năm 2018

Căn cứ quá trình học tập của lớp đối tượng Đoàn đợt tháng 3 năm 2018; Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tôn

Chuyển hồ sơ Đoàn các Chi Đoàn khóa 15 các ngành 4,5 năm

Nhằm đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn viên Chi Đoàn khóa 15 các ngành 4,5 năm ch

Kết quả kiểm tra lớp đối tượng Đoàn đợt tháng 10 năm 2014

Căn cứ quá trình học tập của lớp đối tượng Đoàn đợt tháng 10 năm 2014; Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tôn

Kết quả kiểm tra lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng Đợt tháng 11/2012

Căn cứ quá trình học tập của lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; 

Kết quả kiểm tra lớp đối tượng Đoàn đợt tháng 3 năm 2017

Căn cứ quá trình học tập của lớp đối tượng Đoàn đợt tháng 3 năm 2017; Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tôn

Kết quả kiểm tra lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng đợt tháng 06/2015

Căn cứ quá trình học tập của lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng;

Kết quả kiểm tra lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng đợt tháng 10/ 2013

Căn cứ quá trình học tập của lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; 

Chuyển hồ sơ Đoàn các chi Đoàn khóa 11 hệ (4 Năm) đại học, khóa 4 hệ cao đẳng, khóa 8 hệ trung cấp

Nhằm đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn viên các Chi Đoàn khóa 11 hệ (4 năm) Đại h

Subscribe to Thông báo đoàn-hội