Nhảy đến nội dung
x

Đoàn viên phấn đấu trở thành lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Chuyên đề 5
ĐOÀN VIÊN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH LỰC LƯỢNG XUNG KÍCH CÁCH MẠNG, GÓP PHẦN XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
------------

I- VỊ TRÍ, VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA ĐOÀN VIÊN
1. Đoàn viên
Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là thanh niên Việt Nam tiên tiến, phấn đấu vì lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc; có lối sống lành mạnh, cần kiệm, trung thực; tích cực, gương mẫu trong học tập, lao động, hoạt động xã hội và bảo vệ Tổ quốc, gắn bó mật thiết với thanh niên; chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Đoàn.
2. Vị trí vai trò của người đoàn viên
Đoàn viên là nhân vật trung tâm của tổ chức Đoàn. Danh hiệu đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là niềm vinh dự, tự hào của mỗi thanh niên khi gia nhập Đoàn. Nâng cao chất lượng đoàn viên là bồi đấp, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tính tiền phong, gương mẫu và sức quy tụ thanh thiếu nhi của người đoàn viên: là nhiệm vụ của mỗi cấp bộ Đoàn và là trách nhiệm của từng đoàn viên.
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII xác định: Người đoàn viên của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là ngưới công dân tốt, người bạn tốt của thanh niên, có uy tín trong mỗi tập thể thanh niên và ở trong cộng đồng dân cư. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX khẳng định phương châm cơ bản trong xây dựng tổ chức Đoàn là: Mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên phải rộng rãi; Đoàn phải mạnh; đoàn viên phải tiêu biểu trong mỗi tập thê thanh niên và ở cộng đồng dân cư.
Người đoàn viên là nhân vật trung tâm tạo nên sức mạnh của tổ chức Đoàn, là cầu nối quan trọng giữa tổ chức Đoàn với thanh niên, là lực lượng chăm sóc và dìu dắt thiếu niên nhi đồng; là người trực tiếp tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, của Đoàn đến với thanh niên; là người có vai trò tiên phong trong triển khai thực hiện các phong trào, các hoạt động của Đoàn; là hình mẫu cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng học tập và làm theo.
3. Nhiệm vụ của người đoàn viên
Vinh dự được đứng tên trong tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - tổ chức của những người cộng sản trẻ tuổi của những thanh niên tiên tiến - mỗi đoàn viên phải có trách nhiệm thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn.
Một là, phấn đấu theo mục tiêu và lý tưởng của Đảng và Bác Hồ.
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức do Đảng và Bác Hồ sáng lập và rèn luyện, một lòng đi theo Đảng, do đó trong bất cứ hoàn cảnh lịch sử nào. Đoàn luôn lấy mục tiêu, lý tưởng của Đảng và Bác Hồ làm mục tiêu phấn đấu của mình. Mỗi đoàn viên luôn xác định mục tiêu lý tưởng của mình là phấn đấu vì “Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”  và vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Tích cực học tập, lao động, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hai là, phát huy chức năng Đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên.
Mỗi đoàn viên có trách nhiệm phát huy chức năng Đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, vì thanh niên. Có đóng góp cụ thể góp phần đổi mới hoạt động của Đoàn, phấn đấu để tổ chức Đoàn thực sự trở thành người bạn thân thiết của thanh niên, định hướng cho thanh niên đến với lý tưởng cách mạng của Đảng và dân tộc, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Ba là, tiên phong thực hiện các phong trào hoạt động cách mạng.
Tích cực triển khai và tham gia thực hiện các nội dung của phong trào thanh niên xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Tạo điều kiện cho thanh niên tham gia tốt nhất các phong trào; tạo điều kiện để thanh niên phát huy tài năng, phát huy tinh thần trách nhiệm trong phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp tích cực cho tập thể và cộng đồng.
Bốn là, chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của thanh niên.
Mỗi đoàn viên co trách nhiệm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, góp phần chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của thanh niên, giúp thanh niên tự khẳng định bản thân trong mội lĩnh vực đời sống xã hội. Tăng cường đoàn kết, tập hợp giáo dục thanh niên tạo môi trường lành mạnh, an toàn cho thanh niên.
Năm là, tích cực tham gia công tác xây dựng Đoàn.
Tăng cường quan tâm, giúp đỡ thanh, thiếu niên rèn luyện, phấn đấu trở thành đoàn viên. Tuyên truyền, giáo dục để mỗi thanh niên khi vào Đoàn đều có nhận thức và hiểu biết cơ bản về Đoàn, được rèn luyện qua hoạt động của Đoàn, là thanh niên tiêu biểu của tập thể thanh niên. Liên hệ mật thiết với thanh niên, tích cực xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.
Sáu là, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và đoàn thể nhân dân.
Mỗi đoàn viên gương mẫu chấp hành và vận động thanh, thiếu nhi thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền; chấp hành Điều lệ Đoàn và các nghị quyết của Đoàn; tích cực tuyên truyền về tổ chức Đoàn trong thanh niên; sinh hoạt và đóng đoàn phí đúng quy định. Đặc biệt, mỗi đoàn viên, thanh niên cần nỗ lực học tập, rèn luyện để tham gia hưởng ứng tốt cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” góp phần quan trọng vào chủ trương liên tục bổ sung lực lượng trẻ có chất lượng cho Đảng.
4. Đoàn viên rèn luyện, phấn đấu theo chương trình rèn luyện đoàn viên
Mỗi đoàn viên không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện các nội dung của chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới với 5 tiêu chí rèn luyện và 10 tiêu chí hành động sau:
Phát huy cao nhất khả năng tự rèn luyện để có được những kiến thức, hiểu biết cơ bản, có đạo đức cách mạng, phẩm chất chính trị vững vàng theo 5 tiêu chí rèn luyện, bao gồm:
- Giàu lòng yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa.
- Đoàn kết, thân ái, vì cộng đồng.
- Sống văn hóa, tuân thủ pháp luật.
- Giàu tri thức, có sức khỏe, kỹ năng.
- Tự tin, bản lĩnh trong hội nhập.
Mỗi đoàn viên cần có những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với khả năng, trình độ, nghiệp vụ, để nâng cao năng lực, cống hiến hết mình trong học tập, sinh hoạt, công tác và hoạt động xã hội… thực hiện tốt nhiệm vụ của người đoàn viên theo 10 tiêu chí hành động, đó là:
- Sẵn sàng giới thiệu về lịch sử, truyền thống của quê hương, đất nước Việt Nam với bạn bè trong và ngoài nước.
- Sẵn sàng đảm nhận những việc khó, việc mới.
- Sẵn sàng giúp đỡ người già, trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
- Xung kích tham gia các hoạt động tình nguyện.
- Xung kích xây dựng nếp sống lành mạnh, văn minh, phòng chống tệ nạn xã hội.
- Xung kích bảo vệ môi trường sinh thái.
- Thường xuyên chấp hành pháp luật.
- Thường xuyên học tập nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn.
- Thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao.
- Thường xuyên vận động thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động Đoàn - Hội - Đội; giới thiệu được thanh niên vào Đoàn.
II- PHÁT HUY VAI TRÒ XUNG KÍCH CÁCH MẠNG CỦA ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX đã phát động phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” nhằm phát huy mạnh mẽ tiềm năng của thanh niên, đồng thời tạo môi trường giáo dục, rèn luyện cho thanh niên, vì sự phát triển của thanh niên, của cộng đồng và đất nước. Việc phát huy vai trò của thanh niên tham gia toàn diện và hiệu quả các nội dung của phong trào sẽ góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu “…phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển”  như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã đề ra. Thiết thực hưởng ứng phong trào, mỗi đoàn viên cần phát huy vai trò xung kích trong các lĩnh vực bằng những việc làm cụ thể.
1. Xung kích lao động sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội
Mục tiêu của phong trào nhằm phát huy tinh thần lao động sáng tạo và vai trò tiền phong gương mẫu của thanh niên trong lao động với năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn và hiệu quả thiết thực hơn; động viên thanh niên tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước.
Đoàn viên thanh niên tích cực hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” với mục tiêu ở đâu có đoàn viên và hoạt động Đoàn, ở đó có hoạt động sáng tạo. Đoàn viên thanh niên trong trường học, đề xuất ý tưởng sáng tạo, sáng kiến đổi mới nội dung phương pháp dạy và học, nâng cao năng lực nghiên cứu và thực hành; trong các cơ quan hành chính, công sở, nhà máy, xí nghiệp, nghiên cứu sáng kiến trong quản lý, xây dựng phong cách, tác phong công nghiệp, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; trong đô thị, đề xuất sáng kiến xây dựng và quản lý đô thị, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; trong nông nghiệp và nông thôn, xung kích ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất và đời sống; trong lực lượng vũ trang, phát huy sáng kiến trong huấn luyện, bảo quản sử dụng trang thiết bị, bảo đảm các điều kiện thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.
Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội do Đoàn Thanh niên đảm nhận như: xây dựng các làng thanh niên lập nghiệp, dự án nuôi trồng thủy sản, trồng rừng, đảo thanh niên. Ở các địa phương, thanh niên tham gia các công trình xây dựng hạ tầng nông thôn, xây dựng và nhân rộng các mô hình tổ hợp tác thanh niên; tham gia các hoạt động chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.
Đoàn viên thanh niên tham gia đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, các đề tài khoa học, ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong các lĩnh vực; chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu sản phẩm trong sản xuất kinh doanh và thương hiệu doanh nghiệp.
2. Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng
Để thực hiện phong trào “Thanh niên tình nguyện” theo hướng đa dạng về nội dung, nâng cao về chất lượng, phù hợp với đối tượng, góp phần tập hợp, giáo dục thanh niên và tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc của cộng đồng, mỗi đoàn viên thanh niên cần có hành động cụ thể tham gia nội dung “Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” như:
- Chủ động đăng ký tham gia các đội hình tình nguyện tập trung vào giải quyết những vấn đề bức xúc của cộng đồng, công tác xóa đói, giảm nghèo, sức khỏe cộng đồng, nâng cao dân trí, tình nguyện chi viện các công trình trọng điểm quốc gia; tham gia bảo vệ môi trường, phòng chống và khắc phục hậu quả của thiên tai; tham gia các hoạt động tình nguyện tại chỗ, tình nguyện ngăn hạn ở cơ sở hoặc tham gia các hoạt động tình nguyện trung hạn và dài hạn, các đội hình chuyên do Đoàn phát động, tổ chức.
- Phát huy sở trường và năng lực chuyên môn để tham gia các lĩnh vực hoạt động tình nguyện bảo đảm tính hiệu quả, thiết thực đối với xã hội và cộng đồng. Lực lượng học sinh, sinh viên tham gia xây dựng môi trường giáo dục ở trong và ngoài nhà trường và tham các đội hình tình nguyện chuyên. Học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp tham gia tình nguyện dài hạn phát triển kinh tế - xã hội miền núi, hải đảo. Thanh niên nông thôn tổ chức các đội hình thường xuyên và đột xuất tham gia xóa đói, giảm nghèo; phòng chống dịch bệnh, thiên tai; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; tham gia dài hạn các chương trình, dự án phát triển hạ tầng và kinh tế - xã hội nông thôn. Thanh niên khối công nghiệp, dịch vụ và các cơ quan hành chính tổ chức thường xuyên các “Ngày thứ bảy tình nguyện”, đảm nhận các nhiệm vụ khó khăn, đột xuất, các việc mới, việc khó trong nhiệm vụ chuyên môn và sản xuất, kinh doanh. Thanh niên khu vực đô thị đăng ký đảm nhận thường xuyên các “Tuyến đường an toàn giao thông thanh niên”, “Ngõ phố văn minh”. Tổ chức tốt các hoạt động truyền thông về dân số - sức khỏe - môi trường, các đội hình tình nguyện giữ gìn trật tự, vì cuộc sống cộng đồng.
Khuyến khích đoàn viên thanh niên có điều kiện tham gia các chương trình tình nguyện quốc tế; phối hợp hỗ trợ các tình nguyện viên quốc tế đến hoạt động tình nguyện tại Việt Nam.
 Các cấp bộ Đoàn chú trọng làm tốt công tác chỉ đạo hướng dẫn hoạt động tình nguyện của thanh niên; phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị, nhà trường có lực lượng tình nguyện và địa phương, đơn vị nơi đến hoạt động tình nguyện để đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho các hoạt động tình nguyện của đoàn viên, thanh niên.
3. Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
Để góp phần tham gia bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia, dân tộc, mỗi đoàn viên thanh niên cần hành động thiết thực tham gia nội dung “Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội”.
Đoàn thanh niên phải tích cực tham gia hưởng ứng cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, cuộc vận động “Đền ơn đáp nghĩa” bằng những việc làm thiết thực. Cùng với các tổ chức, đoàn thể ở địa phương, đoàn viên phải tham gia làm tốt công tác hậu phương quân đội như chăm lo, giúp đỡ các gia đình chính sách, các gia đình có con em đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo; tuyên truyền, giáo dục ý thức nâng cao cảnh giác cách mạng, ý thức trách nhiệm của tuổi trể trong tham gia các hoạt động bảo vệ Tổ quốc; tham gia các hoạt động góp phần nâng cao dân trí, xóa đói giảm nghèo, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, quốc phòng toàn dân, tham gia các hoạt động kết nghĩa, đỡ đầu, chi viện cho các đơn vị, địa phương nơi biên giới, hải đảo.
 Thanh niên quân đội tích cực hưởng ứng phong trào “Thi đua rèn luyện đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; thanh niên công an hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy - xung kích, sáng tạo, tình nguyện lập công vì an ninh Tổ quốc”; phát huy vai trò nồng cốt của thanh niên quân đội, công an trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tích cực hưởng ứng phong trào đoàn kết ba lực lượng: thanh niên lực lượng vũ trang, thanh niên trong các nhà trường, thanh niên trên địa bàn dân cư; phát huy vai trò nòng cốt, xung kích của thanh niên lực lượng vũ trang trên địa bàn đóng quân và trên đường hành quân dã ngoại thông qua các mô hình làm công tác dân vận, tham gia xóa đói, giảm nghèo, xóa mù chữ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, tham gia củng cố tổ chức Đoàn, Hội trên địa bàn.
Hằng năm đoàn viên thanh niên phải tham gia động viên thanh niên lên đường nhập ngũ bảo đảm chỉ tiêu và chất lượng; có hình thức thăm hỏi, động viên thanh niên tại ngũ yên tâm rèn luyện, công tác; chủ động tham gia các hoạt động đón thanh niên xuất ngũ trở về địa phương; chia sẽ kinh nghiệm, thông tin và giới thiệu việc làm cho bộ đội, công an xuất ngũ. Tổ chức Đoàn, Hội cơ sở chủ động thành lập và phát huy hoạt động của các chi hội Cựu quân nhân, các câu lạc bộ Đồng đội trẻ để tập hợp, giúp đỡ thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự; phát huy vai trò nồng cốt của thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự ở địa phương trong các hoạt động Đoàn, Hội.
Đoàn viên thanh niên phải tích cực tham gia các đội hình xung kích an ninh, thanh niên tự quản ở nhà máy, công sở, trường học, địa bàn dân cư, phòng chống cháy nổ, tội phạm và tệ nạn xã hội, giáo dục và cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến, xây dựng các mô hình “Bạn giúp bạn”, “Ngõ phố không ma túy”, các hoạt động “3 cùng” (cùng lao động - sinh hoạt - vui chơi) để góp phần phòng chống ma túy. Đặc biệt, đoàn viên thanh niên cần coi trọng công tác tham gia giữ gìn trật tự trị an, an toàn giao thông. Mỗi đoàn cơ sở coi việc chấp hành nghiêm chỉnh Luật An toàn giao thông là một trong những tiêu chí rèn luyện của đoàn viên, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng hoạt động của cơ sở Đoàn.
4. Xung kích thực hiện cải cách hành chính
Việc tham gia thực hiện cải cách hành chính là môi trường, điều kiện tốt để mỗi cán bộ, công chức phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện đạo đức cách mạng đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa nền hành chính. Để phát huy vai trò trong xây dựng nền hành chính trong sạch, hiện đại, xây dựng nền công chức trẻ giỏi, tận tụy với nhân dân, mỗi công chức trẻ cần có hành động thiết thực tham gia nội dung “Xung kích thực hiện cải cách hành chính” ở cơ quan, đơn vị:
- Tuyên truyền, phổ biến trong thanh niên và nhân dân về nội dung và ý nghĩa của chương trình tổng thể cải cách hành chính; tham gia các cuộc thi tìm hiểu về nội dung cải cách hành chính do các cấp, các ngành tổ chức; xây dựng mẫu hình người cán bộ công chức trẻ “Năng động, sáng tạo, giỏi nghề, tận tụy, cần kiệm”; trong học tập, công tác và phục vụ nhân dân, cần hưởng ứng và vận dụng thiết thực nội dung của phong trào “Ba trách nhiệm”, gồm: trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với cơ quan và trách nhiệm với nhân dân.
- Tiên phong đi đầu và vận động đoàn viên, thanh niên học tập và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, đề xuất các giải pháp cải cách hành chính, các mô hình quản lý hành chính và bộ máy hành chính tin gọn, hiệu quả; tạo điều kiện cho thanh niên và nhân dân co cơ hội tiếp cận, tìm hiểu hệ thống hành chính nhà nước.
- Tiên phong và vận động đoàn viên, thanh niên xung kích, sáng tạo trong xây dựng văn minh công sở, đề xuất sáng kiến cải tiến quy trình quản lý và xử lý công việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tình nguyện làm thêm ngày, thêm giờ; tình nguyện tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân giải quyết các thủ tục hành chính tập chung xây dựng mô hình “Công sở văn minh”; cán bộ công chức trẻ đăng ký đảm nhận và tham mưu cải tiến các khâu trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính theo phương châm nhanh, gọn, hiệu quả. Trong các doanh nghiệp, đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng “Văn hóa doannh nghiệp”, “Văn minh thương mại”, “Doanh nghiệp thân thiện”.
- Phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên công tác trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; thông qua tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện các chính sách của Nhà nước; đề xuất sửa đổi, bổ sung những chính sách, pháp luật bất cập, không còn phù hợp; xây dựng các chuyên đề cải cách hành chính trong tổ chức Đoàn các cấp về lề lối làm việc; về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, rõ chức năng, nhiệm vụ; về phương pháp đi cơ sở và tiếp xúc với đoàn viên, thanh niên; về ban hành văn bản, văn hóa hội họp; đảm nhận các công trình thanh niên, đề tài, sáng kiến cải cách hành chính; tuyên truyền, tôn vinh cán bộ, công chức trẻ giỏi, những tập thể, cá nhân có sáng kiến trong tổ chức hành chính.
5. Xung kích trong hội nhập kinh tế quốc tế
Để phát huy vai trò năng động, sáng tạo của thanh niên, nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức trong hội nhập kinh tế quốc tế theo chủ chương của Đảng, mỗi đoàn viên thanh niên cần có hành động thiết thực trong tham gia nội dung “Xung kích trong hội nhập kinh tế quốc tế”.
Đoàn viên, thanh niên tích cực tự tìm tòi, học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiêp vụ, ngoại ngữ, tin học, luật pháp quốc tế… góp phần đáp ứng yêu cầu, chủ động, tự tin, tham gia các hoạt động, các quá trình của thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả; tham gia tuyên truyền, định hướng, hướng dẫn thanh niên về kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh chính trị, bản lĩnh văn hóa khi tham gia hội nhập.
Các cấp bộ Đoàn tham mưu xây dựng các chính sách hỗ trợ, khuyến khích thanh niên tham gia hội nhập kinh tế quốc tế; vận động, hỗ trợ các doanh nghiệp trẻ đi đầu trong hội nhập kinh tế quốc tế; hỗ trợ xây dựng và quảng bá thương hiệu, sản phẩm của doanh nghiệp trẻ; hỗ trợ đoàn viên, thanh niên “khởi sự doanh nghiệp”; cung cấp thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế, chính sách thu hút và sử dụng tài năng trẻ trong và ngoài nước; chính sách đào tạo lãnh đạo trẻ.
Các doanh nhân trẻ tiên phong trong hội nhập kinh tế quốc tế thông qua các hợp tác doanh nghiệp, xây dựng và quảng bá thương hiệu, trao đổi thông tin thị trường… qua đó cung cấp thông tin, định hướng và tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên có cơ hội sản xuất, kinh doanh, lập thân, lập nghiệp./.