Nhảy đến nội dung
x

Hướng dẫn biểu mẫu

Qui định tiêu chí xét chọn sinh viên 5 tốt cấp trường (tham khảo chi tiết)

Các biểu mẫu dùng trong công tác báo cáo (tham khảo chi tiết)

Hướng dẫn Tổ chức, thực hiện lịch hoạt động và  xác nhận tham gia các hoạt động Đoàn – Hội (tham khảo chi tiết)

Biểu mẫu dùng trong công tác phát triển/chuyển Đảng (tham khảo chi tiết)

Hướng dẫn Thể thức trình bày văn bản Đoàn (tham khảo chi tiết)

Hướng dẫn Thể thức trình bày văn bản Hội sinh viên (tham khảo chi tiết)

Hướng dẫn Công tác phát triển Hội viên Hội Sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng (tham khảo chi tiết)

Mẫu tổng hợp đoàn phí và báo cáo đoàn phí (tham khảo chi tiết)

Hướng dẫn Thực hiện lịch tuần các cơ sở Đoàn – Hội (tham khảo chi tiết)

Hướng dẫn Công tác tổ chức đại hội, hội nghị hội sinh viên các cấp (tham khảo chi tiết)

Hướng dẫn Phân tích chất lượng đoàn viên, Chi đoàn Khen thưởng công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học (tham khảo chi tiết)

Các biểu mẫu chỉ định BCH lâm thời (tham khảo chi tiết)

Biểu mẫu khen thưởng công tác Đoàn (tham khảo chi tiết)

Hướng dẫn đóng đoàn phí từ 1/1/2011 (Thực hiện theo điều lệ Đoàn) (tham khảo chi tiết)

Hướng dẫn Thực hiện công trình thanh niên (tham khảo chi tiết)

Hướng dẫn rèn luyện đoàn viên (tham khảo chi tiết)

Hướng dẫn công tác đoàn viên, đoàn vụ (tham khảo chi tiết)

Hướng dẫn giải quyết việc khôi phục đoàn tịch cho đoàn viên (tham khảo chi tiết)