Nhảy đến nội dung
x

Lý luận chính trị

1. Hướng dẫn liên tịch ngày 24 tháng 12 năm 2003 của Ban TTVH Trung Ương Đảng và Ban Bí Thư T.W Đoàn về việc triển khai học tập lý luận chính trị cho cán bộ, Đảng viên, Thanh niên (tham khảo chi tiết)

2. Nội dung các bài học 6 bài Lý luận chính trị:

Chuyên đề 1: Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam. (Tham khảo: Chi tiết nội dung, File Video)
Chuyên đề 2: Đảng Cộng Sản Việt Nam – Người tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vĩ đại. (Tham khảo: Chi tiết nội dung, File Video)
Chuyên đề 3: Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay. (Tham khảo: Chi tiết nội dung, File Video)
Chuyên đề 4: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường học XHCN của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam. (Tham khảo: Chi tiết nội dung, File Video)
Chuyên đề 5: Đoàn viên phấn đấu trở thành lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. (Tham khảo: Chi tiết nội dung, File Video)
Chuyên đề 6: Thanh niên Việt Nam trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.(Tham khảo: Chi tiết nội dung, File Video

3. Kết quả học 6 bài Lý luận chính trị:

Kết quả 6 bài LLCT Khoa Khoa học ứng dụng (Đợt tháng 1 năm 2018)
Kết quả 6 bài LLCT Khoa Ngoại ngữ (Đợt tháng 1 năm 2018)
Kết quả 6 bài LLCT Khoa Tài chính ngân hàng (Đợt tháng 4 năm 2017)
Kết quả 6 bài LLCT Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn (Đợt tháng 10 năm 2016)
Kết quả 6 bài LLCT Khoa Môi trường và bảo hộ lao động (Đợt tháng 9 năm 2016)
Kết quả 6 bài LLCT Khoa Tài chính ngân hàng (Đợt tháng 7 năm 2016)
Kết quả 6 bài LLCT Khoa Ngoại ngữ (Đợt tháng 6 năm 2016)
Kết quả 6 bài LLCT Khoa Khoa học ứng dụng (Đợt tháng 4 năm 2016)
Kết quả 6 bài LLCT Khoa Lao động và Công đoàn (Đợt tháng 2 năm 2016)
Kết quả 6 bài LLCT Khoa Điện - Điện tử (Đợt tháng 5 năm 2015)
Kết quả 6 bài LLCT Khoa Môi trường và bảo hộ lao động (Đợt tháng 1 năm 2015)
Kết quả 6 bài LLCT Khoa Tài chính ngân hàng (Đợt tháng 1 năm 2015)
Kết quả 6 bài LLCT Khoa Khoa học ứng dụng (Đợt tháng 1 năm 2015)
Kết quả 6 bài LLCT Khoa Kế toán (Đợt tháng 4 năm 2014)
Kết quả 6 bài LLCT Khoa Khoa học ứng dụng (Đợt tháng 3 năm 2014)
Kết quả 6 bài LLCT Khoa Lao động và công đoàn (Đợt tháng 3 năm 2014)
Kết quả 6 bài LLCT Khoa Khoa học ứng dụng (Đợt tháng 11 năm 2013)
Kết quả 6 bài LLCT Khoa Kỹ thuật công trình (Đợt tháng 11 năm 2013)
Kết quả 6 bài LLCT Khoa Điện - Điện (Đợt tháng 11 năm 2013)
Kết quả 6 bài LLCT Khoa Quản trị kinh doanh (Đợt tháng 10 năm 2013)
Kết quả 6 bài LLCT Khoa Lao động và Công đoàn (Đợt tháng 4 năm 2013)
Kết quả 6 bài LLCT Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động (Đợt tháng 4 năm 2013)
Kết quả 6 bài LLCT Khoa Tài chính ngân hàng (Đợt tháng 1 năm 2013)
Kết quả 6 bài LLCT Khoa Kỹ thuật công trình (Đợt tháng 1 năm 2013)
Kết quả 6 bài LLCT Khoa Ngoại ngữ (Đợt ngày 28/10/2012 và 11/11/2012)
Kết quả 6 bài LLCT Khoa Kế toán (Đợt ngày 17 và 22 tháng 9 năm 2012)
Kết quả 6 bài LLCT Khoa Quản trị kinh doanh (Đợt tháng 9 năm 2012)
Kết quả 6 bài LLCT Khoa Tài chính ngân hàng (Đợt tháng 6 năm 2012)
Kết quả 6 bài LLCT Khoa Khoa học ứng dụng (Đợt tháng 5 năm 2012)
Kết quả 6 bài LLCT Khoa Mỹ thuật công nghiệp (Đợt tháng 4 năm 2012)
Kết quả 6 bài LLCT Khoa MTCN, KHUD, MT&BHLD, KTCT, LDCD (Đợt tháng 4 năm 2012)
Kết quả 6 bài LLCT Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn (Đợt tháng 2 năm 2012)
Kết quả 6 bài LLCT Khoa Khoa học ứng dụng (Đợt tháng 4 năm 2011)
Kết quả 6 bài LLCT Khoa Kế toán (Đợt tháng 3 năm 2011)
Kết quả 6 bài LLCT Khoa Ngoại ngữ (Đợt tháng 3 năm 2011)