Nhảy đến nội dung
x

Giới thiệu về Đoàn thanh niên - Hội sinh viên

ĐOÀN THANH NIÊN  ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

- Giới thiệu.
- Mục đích lý tưởng và tính chất Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Chức năng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Vai trò, vị trí Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Hoạt động Đoàn TNCS HCM Đại học Tôn Đức Thắng.
- Nhân sự chủ chốt Đoàn TNCS HCM Đại học Tôn Đức Thắng qua các thời kỳ(Từ thời điểm nâng cấp Đoàn tương đương cấp Huyện)
- Thành tích đạt được.

HỘI SINH VIÊN ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

Hội sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng được thành lập vào ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
- Giới thiệu.
- Mục đích và nhiệm vụ.
- Mục đích hoạt động.
- Nhiệm vụ hoạt động.
- Hoạt động Hội Sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng.
- Nhân sự chủ chốt Hội sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng qua các thời kỳ.
- Qui mô Hội sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng qua các thời kỳ.
- Thành tích đạt được.

ĐIỀU LỆ VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN

- Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khóa XI (đang cập nhật)

- Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khóa XI (tham khảo chi tiết)

- Hướng dẫn thực hiện Điều lệ của Hội sinh viên Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) (tham khảo chi tiết)

- Điều lệ của Hội sinh viên Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) (tham khảo chi tiết)

TRUYỀN THỐNG ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN

- Sự ra đời của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh (tham khảo chi tiết)

- Tổ chức Đoàn mang tên gọi khác nhau qua các thời kỳ cách mạng (tham khảo chi tiết)

- Truyền thống Hội sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (tham khảo chi tiết)

- Truyền thống Hội sinh viên Việt Nam (tham khảo chi tiết)