Nhảy đến nội dung
x

Hỗ trợ chi phí học tập

1. Đối tượng và hồ sơ:

Đối tượng

Hồ sơ

Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ

1. Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập.

2. Giấy khai sinh (bản photocopy có công chứng hoặc bản sao đóng dấu mộc đỏ).

 3. Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 do Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn cấp (bản photocopy có công chứng hoặc bản sao đóng dấu mộc đỏ).

2. Điều kiện:
-    Sinh viên thuộc đối tượng trên nộp đầy đủ hồ sơ.
-    Sinh viên hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí từng học kỳ.

3. Mức hỗ trợ chi phí học tập được tính bằng 60% mức lương tối thiểu chung:

TT

Thời gian

Mức lương tối thiểu chung (đồng/tháng)

Mức hỗ trợ chi phí học tập (đồng/tháng)

1

Từ ngày 01/01/2020 đến 30/6/2020

1.490.000

894.000

2

Từ ngày 01/7/2020 đến 31/12/2020

1.600.000

960.000

4. Lưu ý:
-    Sinh viên được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập không quá 10 tháng/năm học/sinh viên.
-    Những trường hợp sinh viên bỏ học hoặc bị kỷ luật buộc thôi học thì không được nhận kinh phí hỗ trợ chi phí học tập kể từ thời điểm Quyết định kỷ luật có hiệu lực.
-    Sinh viên bị đình chỉ học tập (có thời hạn) thì không được nhận kinh phí hỗ trợ chi phí học tập trong thời gian bị đình chỉ; trừ trường hợp dừng học do ốm đau, tai nạn, học lại hoặc dừng học vì lý do khách quan được Nhà trường xác nhận.
-    Khi nhận được nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước, Nhà trường sẽ thông báo đến sinh viên trên hệ thống thông tin sinh viên.